លិង្គពងក្ដ គឺ​ជា​អង្គជាតិរបស់​មនុស្ស​ភេទ​បុរសនិង​សត្វ​ឈ្មោល​ខ្លះ និងគឺជាអង្គ​ទឹក​មុត្រ​របស់ថនិកសត្វ អង្គជាតិ​លិង្គគឺជាសទិសះ​ឆ្ដេញ​ភេទ​ស្ត្រីឬញី។