ព្រះនាងឆាងគុលីពោធិសត្វ

∆ทศกัณฑ์ព្រះនាងឆាងគុលីពោធិសត្វ (អង់គ្លេស: Janguli Bodhisatva ) គឺ៖ ពោធិសត្វព្រះមហាក្សត្រិយានីម្ចាស់ក្សត្រីនាគនៃ ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន។ និង គឺ៖ ព្រះម៉ែម៉ាណាសា ជាព្រះម៉ែនាគ ព្រះនៃពស់ នៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ នាគសាសនា .។[១][២][៣]

ព្រះនាងឆាងគុលីពោធិសត្វ
Bangladesh o india orientale, la dea serpente manasa, XI secolo.jpg
ព្រះនាងឆាងគុលីពោធិសត្វ សិល្បៈឥណ្ឌា.
ព្រះនាងឆាងគុលីពោធិសត្វ សិល្បៈឥណ្ឌា.

ឯកសារយោងកែប្រែ

កំណត់កែប្រែ

មើលផងដែរកែប្រែ