ព្រះនាងនីឡាទេវី

ព្រះនាងនីឡាទេវី (អង់គ្លេស: Nila Devi) តេបធីតានៃព្រហ្មញ្ញសាសនា ព្រះមហេសីភរិយាទី ៣ នៃព្រះវិស្ណុ .[១] [២]នៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ

ព្រះនាងនីឡាទេវី
ព្រះវិស្ណុ ឬ​ព្រះនារាយណ៍ មានមហេសីបីអង្គគឺ​៖ ព្រះនាងលក្ម្សី(ព្រះស្រីទេវី) និង ព្រះនាងភូមិ(ព្រះម៉ែធរណី និង សិល្បៈខ្មែរ ព្រះនាងនីឡាទេវី សិល្បៈខ្មែរបាពួន.
ព្រះវិស្ណុ ណុ ឬ​ព្រះនារាយណ៍ មានមហេសីបីអង្គគឺ​៖ ព្រះនាងលក្ម្សី(ព្រះស្រីទេវី) និង ព្រះនាងភូមិ(ព្រះម៉ែធរណី និង ព្រះនាងនីឡាទេវី សិល្បៈខ្មែរបាពួន.
ព្រះវិស្ណុ ណុ ឬ​ព្រះនារាយណ៍ មានមហេសីបីអង្គគឺ​៖ ព្រះនាងលក្ម្សី(ព្រះស្រីទេវី) និង ព្រះនាងភូមិ(ព្រះម៉ែធរណី និង ព្រះនាងនីឡាទេវី.


ឯកសារយោង កែប្រែ

កំណត់ កែប្រែ

មើលផងដែរ កែប្រែ