ព្រះម៉ែមីនាឈី ( អង់គ្លេស: Goddess Meenakshi , ថៃ: พระแม่มีนากษี ទមិឡ: மீனாட்சி அம்மை ) គឺ ទេពធីតានៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ។.ព្រះនាង គឺ ទេវតាទេពភេទស្ត្រីរក្សាក្រុងមទុរៃនគរ .៕[១] [២] [៣]

ព្រះម៉ែមីនាឈី
ទេវរូបព្រះម៉ែមីនាឈី សិល្បៈឥណ្ឌា
ទេវរូប ព្រះម៉ែវិសាលាឈី-ព្រះម៉ែមីនាឈី-ព្រះម៉ែកាមាឈី សិល្បៈឥណ្ឌា.
កំណត់ កែប្រែ

  1. Proceedings of the First International Conference Seminar of Tamil Studies, Kuala Lumpur, Malaysia, April, 1966. International Association of Tamil Research. 1968. p. 543. https://books.google.com/books?id=cXoLAQAAIAAJ. 
  2. Menon, A. Sreedhara (1978) (ជាen). Cultural Heritage of Kerala: An Introduction. East-West Publications. pp. 250. 
  3. Howes, Jennifer (2003-09-02) (ជាen). The Courts of Pre-Colonial South India: Material Culture and Kingship. Routledge. pp. 27. ល.ស.ប.អ. 9781135789961. 


មើលផងដែរ កែប្រែ