ព្រះត្រ័យបិដក > អភិធម្មបិដក > វិភង្គ

ផ្នែកជាបន្តបន្ទាប់នៃ
ព្រះពុទ្ធសាសនា


គ្រោងមតិកា · ក្លោងទ្វារ

ប្រវត្តិ
កាលប្បវត្តិ · សង្គាយនា
ព្រះពុទ្ធ · សាវ័ក

ព្រះធម៌Concepts

អរិយសច្ច៤ · បញ្ចក្ខន្ធ
អនិច្ចំ · ទុក្ខំ · អនត្តា
បដិច្ចសមុប្បាទ
លោកុត្តរបដិច្ចសមុប្បាទ១១
មជ្ឈិមគ្គបដិបទា · សុញ្ញតា
ច្បាប់នៃកម្ម · ជាតិ (ជាតិ
សង្សារវដ្ត · លោកធាតុ

ការបដិបត្តិ

ព្រះរតនត្រ័យ
សិក្ខាបទ៥ · សិក្ខាបទ៨
សមាធិ · បញ្ញា
អរិយអដ្ឋង្គិកមគ្គ
ពោធិបក្ខិយធម៌

និព្វាន
និព្វាន៤ថ្នាក់ · ព្រះអរហន្ត
ពុទ្ធភាពពោធិសត្វ · ពោធិសត្វ

ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា
គម្ពីរធម៌ · ថេរវាទ
គម្ពីរបាលី · មហាយាន
គម្ពីរធម៌ចិន · វិជ្រយាន
គម្ពីរធម៌ទីបេ

ព្រះត្រៃបិដក

    វិន័យបិដក    
   


                                                                
មហាវិភង្គ ភិក្ខុនី មហាវគ្គ ចុល្លវគ្គ វរិវារ
                         
   
    សុត្តន្តបិដក    
   
                                                                          
ទីឃនិកាយ មជ្ឈិមនិកាយ
                             
   


   
                                                                                    
សំយុត្តនិកាយ អង្គុត្តរនិកាយ
                                 
   


   
                                                                               
អង្គុត្តរនិកាយ ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
   
                                                                               
ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
    អភិធម្មបិដក    
   
                                                                               
ធម្ម វិភង្គ ធាតុ
បុ.
កថាវត្ថុ យមកប្បករណ៍
                               
   
   
                                                                                    
មហាបដ្ឋាន
                                 
   
         


វិភង្គ កែប្រែ

១. ខន្ធវិភង្គ កែប្រែ

សុត្តន្តភាជនីយ៍ កែប្រែ

រូបខន្ធ

វេទនាខន្ធ

សញ្ញាខន្ធ

សង្ខារខន្ធ

វិញ្ញាណក្ខន្ធ

អភិធម្មភាជនីយ៍ កែប្រែ

រូបខន្ធ

វេទនាខន្ធ

សញ្ញាខន្ធ

សង្ខារខន្ធ

វិញ្ញាណក្ខន្ធ

បញ្ហាបុច្ឆកៈ កែប្រែ

ខន្ធ​៥

តិកមាតិកាបុច្ឆា ទុកមាតិកាបុច្ឆា

តិកមាតិកាវិសជនា ទុកមាតិកាវិសជនា

២. អាយតនវិភង្គ កែប្រែ

៣. ធាតុវិភង្គ កែប្រែ

៤. សច្ចវិភង្គ កែប្រែ

៥. ឥទ្ធរិយវិភង្គ កែប្រែ

៦. បច្ចយាការវិភង្គ កែប្រែ

៧. សតិបដ្ឋានវិភង្គ កែប្រែ

៨. សម្មប្បធានវិភង្គ កែប្រែ

៩. ឥទ្ធិបាទវិភង្គ កែប្រែ

១០. ពោឈង្គវិភង្គ កែប្រែ

១១. មគ្គវិភង្គ កែប្រែ

១២. ឈានវិភង្គ កែប្រែ

១៣. អប្បមញ្ញាវិភង្គ កែប្រែ

១៤. សិក្ខាបទវិភង្គ កែប្រែ

១៥.​ បដិសម្ភិទាវិភង្គ កែប្រែ

សុត្តន្តភាជនីយ៍ កែប្រែ

បដិសម្ភិទា ៤

បភេទវារ ៥ កែប្រែ

សច្ចវារ

ហេតុវារ

ធម្មវារ

បច្ចយាការវារ

បរិយត្តិធម្មវារ

អភិធម្មភាជនីយ៍ កែប្រែ

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៤ ដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៤ ដោយរូបាវចរកុសលចិត្ត

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៤ ដោយអរូបាវចរកុសលចិត្ត

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៤ ដោយលោកុត្តរកុសលចិត្ត

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៤ ដោយអកុសលចិត្ត ១២

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយអហេតុកកុសលចិត្ត ៨

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយកាមាវចរវិបាកចិត្ត ៨

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយរូបាវចរវិបាកចិត្ត

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយអរូបាវចរវិបាកចិត្ត

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយលោកុត្តរវិបាកចិត្ត

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយអកុសលវិបាកចិត្ត ៧

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយអហេតុកកិរិយាចិត្ត ៣

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយកិរិយាចិត្ត ៣ ប្រភេទ

បញ្ហាបុច្ឆកៈ កែប្រែ

បដិសម្ភិទា ៤

តិកមាតិកាបុច្ឆា-ទុកមាតិកាបុច្ឆា

តិកមាតិកាវិសជ្ជនា

ទុកមាតិកាវិសជ្ជនា

១៦. ញាណវិភង្គ កែប្រែ

មាតិកា កែប្រែ

ឯកកមាតិកា

ទុកមាតិកា

តិកមាតិកា

ចតុកមាតិកា

បញ្ចក-ឆក្ក-សត្តក-អដ្ឋក-នវកមាតិកា

ទសកមាតិកា

និទេស កែប្រែ

ឯកកនិទេស

ទុកនិទេស

តិកនិទេស

ចតុកនិទេស

បញ្ចកនិទេស

ឆក្កនិទេស

សត្តកនិទេស

អដ្ឋកនិទេស

នវកនិទេស

ទសកនិទេស

១៧. ខុទ្ទកវត្ថុវិភង្គ កែប្រែ

មាតិការ កែប្រែ

ឯកកមាតិកា

ទុកមាតិកា

តិកមាតិកា

ចតុកមាតិកា

បញ្ចកមាតិកា

ឆក្កមាតិកា

សត្តកមាតិកា

អដ្ឋកមាតិកា

នវកមាតិកា

ទសកមាតិកា

ឯកកនិទេសជាដើម កែប្រែ

ឯកកនិទេស

ទុកនិទេស

តិកនិទេស

ចតុកនិទេស

បញ្ចកនិទេស

ឆក្កនិទេស

អដ្ឋនិទេស

នវកនិទេស

អដ្ឋារសកនិទេស

ទិដ្ឋិ ៦២

១៨. ធម្មហទយវិភង្គ កែប្រែ

សព្វសង្គាហិកវា

ឧប្បត្តានុបត្តិវារ

បរិយាបន្នាបរិយាបន្នវារ

វិជ្ជមានាវិជ្ជមានវារ

ភុម្មន្តរវារ

ឧប្បាទកម្មអាយុបមាណវារ

អភិញញេយ្យាទិវារ

អារម្មណវារ

ទិដ្ឋាទិវារ

កុសលតិកវារ

វេទនាតិកវារ

វិបាកតិកវារ

ឧបាទិននុបាទានិយតិកវារ

វិតក្កតិកវារ

ឧបាទិន្នុបាទានិយតិកវារ

វិតក្កតិកវារ

រូបទុកវារ

លោកិយទុកវារ

ឯកសារយោង កែប្រែ

ព្រះត្រៃបិដក > វិនយបិដក

ព្រះត្រៃបិដក > សុត្តន្តបិដក

ព្រះត្រៃបិដក > អភិធម្មបិដក