ព្រះម៉ែបវ៌តី

ព្រះនាងឱមាភគវតី (អង់គ្លេស: Uma) ឬ ព្រះម៉ែបវ៌តី (អង់គ្លេស: parvati ) ឬព្រះម៉ែអុម៉ាថេវីព្រះម៉ែផារ៉ាវ៉ាទីទេវីព្រះនាងឱមាភោគវតីព្រះម៉ែគោរី តេបធីតានៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ ។ ព្រះមហេសីភរិយាទី ១ នៃព្រះសិវៈ ។ ព្រះនាងគឺព្រះសក្តិនៃព្រះឥសូរ .,មាន​បុត្រ​ពីរ​អង្គ​គឺ​៖ ព្រះវិយនេស (គណេស) និង​ ព្រះ​កត្រិកេយ (ស្កន្ទ​កុមារ)​ ។. មាន​សត្វតោ , ខ្លា និង គោ​ឧសភៈ​ឈ្មោះ​នន្ទិយៈ ជា​ពាហនៈ .,ស្ថិតនៅ​ក្នុង​វិមាន​លើ​ភ្នំកៃលាស​។[១][២][៣]

​ ព្រះនាងឱមាភគវតី
ព្រះម៉ែបវ៌តី
Uma, Cambodia, 900s AD, sandstone - Arthur M. Sackler Gallery - DSC05232.jpg
​ ព្រះនាងឱមាភគវតី រឺ ព្រះម៉ែបវ៌តី សិល្បៈខ្មែរ សារមន្ទីរ សហរដ្ឋអាមេរិក.
ព្រះសិវៈ ព្រះនាងឱមាភគវតី មាន​បុត្រ​ពីរ​អង្គ​គឺ​៖ ព្រះវិយនេស (គណេស) និង​ ព្រះ​កត្រិកេយ (ស្កន្ទ​កុមារ)​ សិល្បៈឥណ្ឌា។.


អវតារព្រះម៉ែអុម៉ាថេវីកែប្រែ

 
ព្រះម៉ែលក្ម្សី សិល្បៈឥណ្ឌូនេស៊ី.

មានអវតារព្រះម៉ែអុម៉ាថេវី គឺ៖


ឯកសារយោងកែប្រែ

កំណត់កែប្រែ

  1. Stella Kramrisch (1975), The Indian Great Goddess, History of Religions, Vol. 14, No. 4, pp. 261
  2. Hariani Santiko, The Goddess Durgā (warrior form of Parvati)in the East-Javanese Period, Asian Folklore Studies, Vol. 56, No. 2 (1997), pp. 209–226
  3. Ananda Coomaraswamy, Saiva Sculptures, Museum of Fine Arts Bulletin, Vol. 20, No. 118 (Apr., 1922), pp 15–24

មើលផងដែរកែប្រែ