បញ្ជីរាយនាម ប្រទេសតាមចំនួនប្រជាជន

ផែនទីនៃចំនួនប្រជាជនលើពិភពលោក (២០១៤)
ចំនួនប្រជាជន គិតជាភាគរយ តាមប្រទេស
ផែនទីលេខ នៃចំនួនប្រជាជនលើពិភពលោក (២០០២)


នេះគឺជាបញ្ជីនៃបណ្តាប្រទេស និងតំបន់ក្រោមអាណានិគមគិតតាមចំនួនប្រជាជន។ បញ្ជីនេះរួមបញ្ចូលទាំងបណ្តារដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាព តំបន់ក្រោមអាណានិគមដែលមានមនុស្សរស់នៅ ហើយក្នុងករណីមួយចំនួនប្រទេសនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីត្រូវបានផ្អែកជាចម្បងលើ ISO ស្តង់ដារISO 3166-1 ។ ជាក់ស្តែង ចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានចាត់ទុកជាអង្គភាពតែមួយខណៈពេលដែលបណ្តាប្រទេសជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៃព្រះរាជាណាចក្រហូឡង់ត្រូវបានចាត់ទុកដោយឡែកពីគ្នា។ លើសពីនេះទៀត បញ្ជីនេះមានរួមបញ្ចូលទាំងរដ្ឋមានការទទួលស្គាល់កំណត់មិនបានរកឃើញនៅក្នុង ISO 3166-1

តួលេខចំនួនប្រជាជនមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តន៍នៃបណ្តាប្រទេសដែលបានរាយការណ៍ពីភាពខុសប្លែកខ្លាំងរវាងចំនួនប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងពលរដ្ឋរួម។ បណ្តាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃ មិនរាយការណ៍ពីចំនួនចំនួនប្រជាជនសរុប សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបទីភ្នាក់ងារអន្ដរជាតិត្រូវតែចេញតួលេខប៉ាន់ស្មាន។[ត្រូវការអំណះអំណាង]

គួរឱ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ ភាគរយចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយបើធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនពិភពលោកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណចំនួន​ ៧.៥ ពាន់លាននាក់នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦។ [១]

របៀបរកកែប្រែ

តួលេខដែលបានប្រើនៅក្នុងគំនូសតាងនេះត្រូវបានផ្អែកលើការព្យាករឬជំរឿន[២] ដោយអាងលើជំរឿនថ្នាក់ជាតិ និងជាធម្មតាបង្គត់។ កន្លែងដែលមិនមានការកែប្រែទិន្នន័យជាតិ តួលេខត្រូវបានផ្អែកលើការព្យាករសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយអង្គភាពប្រជាជនរបស់នាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនឹងកិច្ចការសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ[៣]

ដោយសារតែតួលេខដែលបានចងក្រងមិនត្រូវបានប្រមូលនៅពេលដូចគ្នានៅគ្រប់ប្រទេស ឬនៅក្នុងកម្រិតភាពត្រឹមត្រូវដូចគ្នា ការប្រៀបធៀបលទ្ធផលអាចបង្កើតការសន្និដ្ឋានមិនត្រឹមត្រូវ។ លើសពីនេះទៀត ការបន្ថែមតួលេខពីប្រទេសទាំងអស់អាចនឹងមិនស្មើតួលេខសរុបពិភពលោក។ ប្រទេសជាច្រើនមិនបានធ្វើជំរឿននៅក្នុងរយៈពេល 30 ឆ្នាំ ការផ្តល់ការប៉ាន់ប្រមាណរឹមកំហុសខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះ។

តំបន់ដែលបង្កើតបានជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃបណ្តារដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាពដែលមានដូចជាបណ្តាប្រទេសនៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានរាប់ជាផ្នែកមួយនៃការព្រួយបារម្ភនៃរដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាព។ អង្គភាពមិនបានរួមបញ្ចូលផ្សេងទៀត ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនមែនជាបណ្តារដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាពនិងទឹកដីឯករាជ្យដែលមិនមានចំនួនប្រជាជនអចិន្រ្តៃយ៍ ដូចជាការអះអាងរបស់ប្រទេសនានាដើម្បីទ្វីបអង់តាក់ទិក

បណ្តារដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាព រដ្ឋក្រោមអាណានិគមផ្អែកលើចំនួនប្រជាជនកែប្រែ

ចំណាំ: ទឹកដីឬប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទាំងអស់ដែលជាផ្នែកនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមណ្ឌលបោះឆ្នោតត្រូវបានបង្ហាញជាអក្សរទ្រេត។

លរ ប្រទេស (រដ្ឋក្រោមអាណានិគម) ចំនួនប្រជាជន កាលបរិច្ឆេទ % of world

population

Source
 ទំព័រគំរូ:Flaglist ទំព័រគំរូ:Data China Official population clock
 ទំព័រគំរូ:Flaglist ទំព័រគំរូ:Data India Official population clock
 ទំព័រគំរូ:Flaglist ទំព័រគំរូ:Data United States Official population clock
 ទំព័រគំរូ:Flaglist 263,510,000 July 1, 2017 3.51% UN Projection
 ទំព័រគំរូ:Flaglist ទំព័រគំរូ:Data Brazil Official population clock
 ទំព័រគំរូ:Flaglist ទំព័រគំរូ:Data Pakistan Official population clock
 Nigeria 191,836,000 July 1, 2017 2.55% UN Projection
 ទំព័រគំរូ:Flaglist ទំព័រគំរូ:Data Bangladesh Official population clock
 ទំព័រគំរូ:Flaglist 146,804,372 January 1, 2017 1.95% Official estimate
១០  ទំព័រគំរូ:Flaglist 126,577,691 July 1, 2019 1.69% National annual projection
១១  ទំព័រគំរូ:Flaglist 125,950,000 Mar 1, 2020 1.64% Monthly provisional estimate
១២  ទំព័រគំរូ:FlaglistEthiopia 104,345,000 July 1, 2017 1.39% UN Projection
១៣  ទំព័រគំរូ:Flaglist ទំព័រគំរូ:Data Philippines Official population clock
១៤  ទំព័រគំរូ:Flaglist ទំព័រគំរូ:Data Egypt Official population clock
១៥  ទំព័រគំរូ:Flaglist 92,700,000 July 1, 2016 1.23% Annual official projection
16  ទំព័រគំរូ:Flaglist 82,800,000 December 31, 2016 1.1% Provisional official annual estimate
17  ទំព័រគំរូ:FlaglistDemocratic Republic of the Congo 82,243,000 July 1, 2017 1.090% UN Projection
18  ទំព័រគំរូ:Flaglist ទំព័រគំរូ:Data Iran Official population clock
19  ទំព័រគំរូ:FlaglistTurkey 79,814,871 December 31, 2016 1.06% Annual official estimate
20  ទំព័រគំរូ:Flaglist 68,298,000 July 1, 2017 0.91% UN Projection
21  ទំព័រគំរូ:Flaglist 67,032,000 May 1, 2017 0.89% Monthly official estimate
22  ទំព័រគំរូ:Flaglist 65,110,000 June 30, 2015 0.87% Annual official estimate
23  ទំព័រគំរូ:Flaglist 60,589,445 December 31, 2016 0.81% Official estimate
24  ទំព័រគំរូ:FlaglistTanzania 56,878,000 July 1, 2017 0.76% UN projection
25  ទំព័រគំរូ:Flaglist 55,908,000 July 1, 2016 0.74% Annual official estimate
26  ទំព័រគំរូ:Flaglist 54,836,000 July 1, 2017 0.73% UN projection
27  ទំព័រគំរូ:Flaglist 50,702,061 July 1, 2017 0.68% Annual official estimate
28  ទំព័រគំរូ:Flaglist ទំព័រគំរូ:Data Colombia Official population clock
29  ទំព័រគំរូ:FlaglistKenya 48,467,000 July 1, 2017 0.65% UN projection
30  ទំព័រគំរូ:Flaglist 46,812,000 July 1, 2016 0.62% Official estimate
31  ទំព័រគំរូ:FlaglistArgentina 44,272,000 July 1, 2017 0.58% UN projection
32  ទំព័រគំរូ:Flaglist 42,522,767 April 1, 2017 0.57% Monthly official estimate
33  ទំព័រគំរូ:FlaglistSudan 42,176,000 July 1, 2017 0.56% UN projection
34  ទំព័រគំរូ:FlaglistUganda 41,653,000 July 1, 2017 0.55% UN projection
35  ទំព័រគំរូ:Flaglist 41,064,000 July 1, 2017 0.55% UN projection
36  ទំព័រគំរូ:Flaglist 38,424,000 January 1, 2017 0.51% Official estimate
37  ទំព័រគំរូ:FlaglistIraq 37,883,543 July 1, 2016 0.5% Official annual projection
38  ទំព័រគំរូ:Flaglist ទំព័រគំរូ:Data Canada Official estimate
39  ទំព័រគំរូ:FlaglistMorocco ទំព័រគំរូ:Data Morocco Official annual projection
40  ទំព័រគំរូ:Flaglist 34,005,000 July 1, 2017 0.45% Official estimate
41  ទំព័រគំរូ:FlaglistUzbekistan 32,121,000 January 1, 2017 0.43% Official population report
42  ទំព័រគំរូ:Flaglist ទំព័រគំរូ:Data Malaysia Official population clock
43  ទំព័រគំរូ:FlaglistPeru 31,826,018 July 1, 2017 0.42% Official annual projection
44  ទំព័រគំរូ:FlaglistVenezuela 31,431,164 July 1, 2017 0.42% Official annual projection
45  ទំព័រគំរូ:FlaglistGhana 28,956,587 July 1, 2017 0.39% Official annual projection
46  ទំព័រគំរូ:Flaglist 28,825,709 July 1, 2017 0.38% Official annual projection
47  ទំព័រគំរូ:FlaglistAngola 28,359,634 January 1, 2017 0.38% Official Estimate
48  ទំព័រគំរូ:FlaglistYemen 28,120,000 July 1, 2017 0.37% UN projection
49  ទំព័រគំរូ:Flaglist 27,657,145 July 1, 2016 0.37% Annual official estimate
50  ទំព័រគំរូ:FlaglistMozambique 27,128,530 July 1, 2017 0.36% Annual official projection
51  ទំព័រគំរូ:FlaglistAustralia ទំព័រគំរូ:Data Australia Official population clock
52  ទំព័រគំរូ:FlaglistNorth Korea 24,213,510 October 1, 2014 0.32% Preliminary 2014 census result
53  ទំព័រគំរូ:FlaglistTaiwan 23,547,448 April 1, 2017 0.31% Monthly official estimate
54  ទំព័រគំរូ:FlaglistCameroon 23,248,044 January 1, 2017 0.310% Annual official projection
55  ទំព័រគំរូ:FlaglistIvory Coast 22,671,331 May 15, 2014 0.30% Preliminary 2014 census result
56  ទំព័រគំរូ:FlaglistMadagascar 22,434,363 July 1, 2014 0.30% Official estimate
57  ទំព័រគំរូ:FlaglistNiger 21,564,000 July 1, 2017 0.29% UN projection
58  ទំព័រគំរូ:FlaglistSri Lanka 21,203,000 July 1, 2016 0.28% Official estimate
59  ទំព័រគំរូ:FlaglistRomania 19,760,000 January 1, 2016 0.26% Annual official estimate
60  ទំព័រគំរូ:FlaglistBurkina Faso 19,632,147 July 1, 2017 0.26% Annual official projection
61  ទំព័រគំរូ:FlaglistSyria 18,907,000 July 1, 2017 0.25% UN projection
62  ទំព័រគំរូ:FlaglistMali 18,875,000 July 1, 2017 0.25% Official annual projection
63  ទំព័រគំរូ:FlaglistMalawi 18,299,000 July 1, 2017 0.244% UN Projection
64  ទំព័រគំរូ:FlaglistChile 18,191,900 July 1, 2016 0.24% Official annual projection
65  ទំព័រគំរូ:FlaglistKazakhstan 17,994,200 May 1, 2017 0.24% Official estimate
66  ទំព័រគំរូ:FlaglistNetherlands ទំព័រគំរូ:Data Netherlands Official population clock
67  ទំព័រគំរូ:FlaglistEcuador ទំព័រគំរូ:Data Ecuador Official population clock
68  ទំព័រគំរូ:FlaglistGuatemala 16,176,133 July 1, 2015 0.22% Official estimate
69  ទំព័រគំរូ:FlaglistZambia 15,933,883 July 1, 2016 0.21% Official annual projection
70  ទំព័រគំរូ:FlaglistCambodia 15,626,444 July 1, 2016 0.21% Official annual projection
71  ទំព័រគំរូ:FlaglistSenegal 15,256,346 January 1, 2017 0.20% Official annual projection
72  ទំព័រគំរូ:FlaglistChad 14,965,000 July 1, 2017 0.2% UN projection
73  ទំព័រគំរូ:FlaglistZimbabwe 14,542,235 July 1, 2017 0.19% Official annual projection
74  ទំព័រគំរូ:FlaglistGuinea 13,291,000 July 1, 2017 0.18% UN projection
75  ទំព័រគំរូ:FlaglistSouth Sudan 12,131,000 July 1, 2016 0.16% Official annual projection
76  ទំព័រគំរូ:FlaglistRwanda 11,809,300 July 1, 2017 0.16% Official projection (medium scenario)
77  ទំព័រគំរូ:FlaglistSomalia 11,392,000 July 1, 2017 0.15% UN projection
78  ទំព័រគំរូ:FlaglistBelgium 11,356,191 March 1, 2017 0.15% Monthly official estimate
79  ទំព័រគំរូ:FlaglistTunisia 11,299,400 July 1, 2016 0.15% Official estimate
80  ទំព័រគំរូ:FlaglistHaiti 11,244,774 July 1, 2017 0.15% Official projection
81  ទំព័រគំរូ:FlaglistCuba 11,239,004 December 31, 2015 0.15% Annual official estimate
82  ទំព័រគំរូ:FlaglistBolivia 11,145,770 July 1, 2017 0.15% Official Estimate
83  ទំព័រគំរូ:FlaglistGreece 10,783,748 January 1, 2016 0.14% Official estimate
84  ទំព័រគំរូ:FlaglistBenin 10,653,654 July 1, 2016 0.14% Official projection
85  ទំព័រគំរូ:FlaglistCzech Republic 10,579,067 March 31, 2017 0.14% Official quarterly estimate
86  ទំព័រគំរូ:FlaglistBurundi 10,400,938 July 1, 2017 0.14% Official annual projection
87  ទំព័រគំរូ:FlaglistPortugal 10,341,330 December 31, 2015 0.14% Annual official estimate
88  ទំព័រគំរូ:FlaglistDominican Republic 10,169,172 July 1, 2017 0.14% Official projection
89  ទំព័រគំរូ:FlaglistUnited Arab Emirates 10,139,000 May 6, 2017 0.13% Official annual projection
90  ទំព័រគំរូ:FlaglistSweden ទំព័រគំរូ:Data Sweden Official Population Clock
91  ទំព័រគំរូ:FlaglistJordan ទំព័រគំរូ:Data Jordan Official population clock
92  ទំព័រគំរូ:FlaglistAzerbaijan 9,823,667 March 1, 2017 0.13% Official estimate
93  ទំព័រគំរូ:FlaglistHungary 9,799,000 January 1, 2017 0.13% Annual official estimate
94  ទំព័រគំរូ:FlaglistBelarus 9,498,600 April 1, 2017 0.126% Quarterly official estimate
95  ទំព័រគំរូ:FlaglistHonduras 8,866,351 July 1, 2017 0.118% Official annual projection
96  ទំព័រគំរូ:FlaglistAustria 8,783,198 April 1, 2017 0.117% Quarterly provisional figure
97  ទំព័រគំរូ:FlaglistTajikistan 8,742,000 January 1, 2017 0.116% Official estimate
98  ទំព័រគំរូ:FlaglistIsrael ទំព័រគំរូ:Data Israel Official population clock
99  ទំព័រគំរូ:FlaglistSwitzerland 8,417,700 December 31, 2016 0.112% Quarterly provisional figure
100  ទំព័រគំរូ:FlaglistPapua New Guinea 8,151,300 July 1, 2016 0.109% Annual official estimate
 ទំព័រគំរូ:FlaglistHong Kong (China) 7,374,900 December 31, 2016 0.098% Official estimate
101  ទំព័រគំរូ:FlaglistTogo 7,178,000 July 1, 2017 0.096% Official estimate
102  ទំព័រគំរូ:FlaglistBulgaria 7,101,859 December 31, 2016 0.095% Official estimate
103  ទំព័រគំរូ:FlaglistSerbia 7,076,372 January 1, 2016 0.094% Annual official estimate
104  ទំព័រគំរូ:FlaglistSierra Leone 7,075,641 December 4, 2015 0.094% Preliminary 2015 census result
105  ទំព័រគំរូ:FlaglistParaguay 6,953,646 January 1, 2017 0.093% Official estimate
106  ទំព័រគំរូ:FlaglistEl Salvador 6,581,940 July 1, 2017 0.088% Official projection
107  ទំព័រគំរូ:FlaglistLaos 6,492,400 March 1, 2015 0.086% Preliminary 2015 census result
108  ទំព័រគំរូ:FlaglistLibya 6,385,000 July 1, 2016 0.085% Official annual projection
109  ទំព័រគំរូ:FlaglistNicaragua 6,262,703 January 1, 2015 0.083% Official estimate
110  ទំព័រគំរូ:FlaglistKyrgyzstan 6,140,200 January 1, 2017 0.082% Official estimate
111  ទំព័រគំរូ:FlaglistLebanon 5,988,000 July 1, 2016 0.08% UN projection
112  ទំព័រគំរូ:FlaglistDenmark 5,756,170 March 31, 2017 0.077% Quarterly official estimate
113  ទំព័រគំរូ:FlaglistSingapore 5,607,300 July 1, 2016 0.075% Official estimate
114  ទំព័រគំរូ:FlaglistFinland 5,505,575 April 30, 2017 0.073% Monthly official estimate
115  ទំព័រគំរូ:FlaglistEritrea 5,482,000 July 1, 2017 0.073% UN projection
116  ទំព័រគំរូ:FlaglistSlovakia 5,435,343 December 31, 2016 0.072% Official estimate
117  ទំព័រគំរូ:FlaglistNorway 5,267,146 April 1, 2017 0.07% Quarterly official estimate
118  ទំព័រគំរូ:FlaglistCentral African Republic 5,099,000 July 1, 2017 0.068% UN projection
119  ទំព័រគំរូ:FlaglistCosta Rica 4,890,379 June 30, 2016 0.065% Official estimate
-  ទំព័រគំរូ:FlaglistPalestine 4,816,503 July 1, 2016 0.064% Official estimate
120  ទំព័រគំរូ:FlaglistNew Zealand ទំព័រគំរូ:Data New Zealand Official population clock
121  ទំព័រគំរូ:FlaglistIreland 4,757,976 July 14, 2016 0.063% Preliminary 2016 census result
122  ទំព័រគំរូ:FlaglistTurkmenistan 4,751,120 December 26, 2012 0.063% Preliminary 2012 census result
123  ទំព័រគំរូ:FlaglistRepublic of the Congo 4,741,000 July 1, 2016 0.063% UN projection
124  ទំព័រគំរូ:FlaglistOman 4,573,075 February 1, 2017 0.061% Official estimate
125  ទំព័រគំរូ:FlaglistCroatia 4,190,669 December 31, 2015 0.056% Annual official estimate
126  ទំព័រគំរូ:FlaglistKuwait 4,183,658 June 30, 2015 0.056% Official estimate
127  ទំព័រគំរូ:FlaglistLiberia 4,076,530 July 1, 2016 0.054% Official projection
128  ទំព័រគំរូ:FlaglistPanama 3,814,672 July 1, 2016 0.051% Official estimate
129  ទំព័រគំរូ:FlaglistMauritania 3,718,678 July 1, 2016 0.049% Annual official projection
130  ទំព័រគំរូ:FlaglistGeorgia 3,718,200 January 1, 2017 0.049% Annual official estimate
131  ទំព័រគំរូ:FlaglistMoldova 3,550,900 January 1, 2017 0.047% Official estimate
132  ទំព័រគំរូ:FlaglistBosnia and Herzegovina 3,531,159 October 15, 2013 0.047% Final 2013 census result
133  ទំព័រគំរូ:FlaglistUruguay 3,493,205 June 30, 2017 0.046% Annual official projection
 ទំព័រគំរូ:FlaglistPuerto Rico (U.S.) 3,411,307 July 1, 2016 0.045% Official estimate
134  ទំព័រគំរូ:FlaglistMongolia 3,153,300 June 18, ២០២០ 0.042% Official population clock
135  ទំព័រគំរូ:FlaglistArmenia 2,981,500 March 31, 2017 0.04% Quarterly official estimate
136  ទំព័រគំរូ:FlaglistAlbania 2,876,591 January 1, 2017 0.038% Annual official estimate
137  ទំព័រគំរូ:FlaglistLithuania 2,826,534 May 1, 2017 0.038% Monthly official estimate
138  ទំព័រគំរូ:FlaglistJamaica 2,723,246 December 31, 2014 0.036% Official estimate
139  ទំព័រគំរូ:FlaglistQatar 2,675,522 January 31, 2017 0.036% Monthly official estimate
140  ទំព័រគំរូ:FlaglistNamibia 2,324,388 July 1, 2016 0.031% Official projection
141  ទំព័រគំរូ:FlaglistBotswana 2,230,905 July 1, 2016 0.03% Official annual projection
142  ទំព័រគំរូ:FlaglistMacedonia 2,071,278 December 31, 2015 0.028% Official estimate
143  ទំព័រគំរូ:FlaglistSlovenia 2,064,241 July 1, 2016 0.027% Official estimate
144  ទំព័រគំរូ:FlaglistLatvia 1,941,300 May 1, 2017 0.026% Monthly official estimate
145  ទំព័រគំរូ:FlaglistLesotho 1,916,000 July 1, 2014 0.026% Official estimate
146  ទំព័រគំរូ:FlaglistThe Gambia 1,882,450 April 15, 2013 0.025% Preliminary 2013 census result
 ទំព័រគំរូ:FlaglistKosovo 1,836,978 January 1, 2016 0.024% Official annual projection
147  ទំព័រគំរូ:FlaglistGabon 1,811,079 June 2, 2016 0.024% Estimate (press release)
148  ទំព័រគំរូ:FlaglistGuinea-Bissau 1,547,777 July 1, 2016 0.021% Official projection
149  ទំព័រគំរូ:FlaglistBahrain 1,404,900 July 1, 2016 0.019% Official annual projection
150  ទំព័រគំរូ:FlaglistTrinidad and Tobago 1,353,895 July 1, 2016 0.018% Official estimate
151  ទំព័រគំរូ:FlaglistEstonia 1,317,797 January 1, 2017 0.018% Official estimate
152  ទំព័រគំរូ:FlaglistMauritius 1,263,747 July 1, 2016 0.017% Official estimate
153  ទំព័រគំរូ:FlaglistEquatorial Guinea 1,222,442 July 4, 2015 0.016% Preliminary 2015 census result
154  ទំព័រគំរូ:FlaglistEast Timor 1,167,242 July 11, 2015 0.016
%
Preliminary 2015 census result
155   Swaziland 1,132,657 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official projection
156   Djibouti 900,000 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% UN projection
157   Fiji 869,458 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
158   Cyprus 848,300 December 31, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
159   Comoros 806,153 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
160   Bhutan Expression error: Unexpected < operator, ខែមេសា ១, ២០២០ Expression error: Unexpected < operator.% Official population clock
161   Guyana 746,900 July 1, 2013 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
  Macau (China) 648,300 March 31, 2017 Expression error: Unexpected < operator.% Official quarterly estimate
162   Solomon Islands 642,000 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
163   Montenegro 626,388 April 29, 2017 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
  Western Sahara 584,000 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% UN projection
164   Luxembourg 590,667 January 1, 2017 Expression error: Unexpected < operator.% [១]
165   Suriname 541,638 August 13, 2012 Expression error: Unexpected < operator.% Final 2012 census result
166   Cape Verde 531,239 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official annual projection
  Transnistria 475,665 October 15, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2015 census result
167   Malta 429,344 December 31, 2014 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
168   Brunei 417,200 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
169   Belize 380,010 October 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
170   Bahamas 378,040 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official projection
171   Maldives 344,023 September 20, 2014 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2014 census result
172   Iceland 340,110 March 31, 2017 Expression error: Unexpected < operator.% Official quarterly estimate
  Northern Cyprus 313,626 June 30, 2014 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
173   Barbados 285,000 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% UN projection
174   Vanuatu 277,500 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
  French Polynesia (France) 271,800 December 31, 2014 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
  New Caledonia (France) 268,767 August 26, 2014 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2014 census result
  Abkhazia 240,705 February 28, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
175   Samoa 196,315 January 1, 2017 Expression error: Unexpected < operator.% Official projection
176   São Tomé and Príncipe 187,356 May 13, 2012 Expression error: Unexpected < operator.% 2012 census result
177   Saint Lucia 186,000 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% UN projection
  Guam (U.S.) 184,200 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
  Curaçao (Netherlands) 158,986 January 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
  Nagorno-Karabakh Republic 150,932 December 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2015 census result
178   Kiribati 113,400 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
  Aruba (Netherlands) 110,108 December 31, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Official quarterly estimate
179   Saint Vincent and the Grenadines 109,991 June 12, 2012 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2012 census result
  United States Virgin Islands (U.S.) 106,000 July 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% UN projection
180   Grenada 103,328 May 12, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
181   Tonga 103,252 November 30, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
182   Federated States of Micronesia 102,800 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
  Jersey (UK) 102,700 December 31, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
183   Seychelles 94,205 December 31, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
184   Antigua and Barbuda 86,295 May 27, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2011 census result
  Isle of Man (UK) 83,314 April 24, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% 2016 census result
185   Andorra 78,264 December 31, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
186   Dominica 71,293 May 14, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2011 census result
  Guernsey (UK) 62,723 March 31, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
  Bermuda (UK) 61,954 July 1, 2013 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
Cayman Islands (UK) 60,413 December 31, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
  American Samoa (U.S.) 57,100 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
  Northern Mariana Islands (U.S.) 56,940 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
  Greenland (Denmark) 56,483 September 14, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
187   Marshall Islands 54,880 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
  South Ossetia 53,532 October 15, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2015 census result
  Faroe Islands (Denmark) 50,045 April 1, 2017 Expression error: Unexpected < operator.% Monthly official estimate
188   Saint Kitts and Nevis 46,204 May 15, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
  Sint Maarten (Netherlands) 39,410 January 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
189   Liechtenstein 37,815 December 31, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Semi annual official estimate
190   Monaco 37,550 December 31, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
  Saint-Martin (France) 36,457 January 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
  Gibraltar (UK) 33,140 December 31, 2014 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
191   San Marino 33,121 September 30, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Monthly official estimate
  Turks and Caicos Islands (UK) 31,458 January 25, 2012 Expression error: Unexpected < operator.% 2012 census result
  British Virgin Islands (UK) 28,514 July 1, 2013 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
  Bonaire (Netherlands) 18,905 January 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
  Cook Islands (NZ) 18,100 March 1, 2016 Expression error: Unexpected < operator.% Official quarterly estimate
192   Palau 17,950 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
  Anguilla (UK) 13,452 May 11, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% Preliminary 2011 census result
  Wallis and Futuna (France) 11,750 July 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
193   Tuvalu 10,640 November 4, 2012 Expression error: Unexpected < operator.% 2012 census result
194   Nauru 10,084 October 30, 2011 Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
  Saint Barthélemy (France) 9,417 January 1, 2015 Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
  Saint Pierre and Miquelon (France) 6,286 January 1, 2015 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
  Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (UK) 5,633 February 7, 2016 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% 2016 census result
  Montserrat (UK) 4,922 May 12, 2011 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
  Sint Eustatius (Netherlands) 3,877 January 1, 2015 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
  Falkland Islands (UK) 2,563 April 15, 2012 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% 2012 census result
  Norfolk Island (Australia) 2,302 August 9, 2011 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
  Christmas Island (Australia) 2,072 August 9, 2011 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
  Saba (Netherlands) 1,811 January 1, 2015 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
  Niue (NZ) 1,470 July 1, 2015 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% Annual official estimate
  Tokelau (NZ) 1,411 October 18, 2011 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
195   Vatican City 800 January 1, 2014 0.0000Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate
  Cocos (Keeling) Islands (Australia) 550 August 9, 2011 0.00000Expression error: Unexpected < operator.% 2011 census result
  Pitcairn Islands (UK) 57 July 1, 2014 0.000000Expression error: Unexpected < operator.% Official estimate

Notesកែប្រែ

Referencesកែប្រែ

  1. "World Population Clocks". 21 March 2016. Retrieved 2016-03-21.
  2. "China's Population: The Most Surprising Demographic Crisis". The Economist. 2013.
  3. "World Population Prospects The 2015 Revision: Key Findings and Advance Tables" (PDF). The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations. pp. 51–55. Retrieved 2015-07-31.