បញ្ជីរាយប្រទេស

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី List of sovereign states)

បញ្ជីរាយនាមប្រទេស បង្ហាញពីនាមប្រទេស ឬរដ្ឋអធិបតេយ្យនានាជុំវិញសាកលលោក។

រដ្ឋទាំង ១៩៧ នៅក្នុងបញ្ជីនេះត្រូវបានចែកជា ៣ ពួក ដោយផ្អែកលើសមាជិកភាពក្នុងប្រព័ន្ធនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ: រដ្ឋជាសមាជិកពេញសិទ្ធិចំនួន ១៩៣, រដ្ឋសង្កេតការណ៍ចំនួន ២ និង រដ្ឋដទៃទៀតចំនួន ២។

បញ្ជី

កែប្រែ

រដ្ឋសមាជិកសហប្រជាជាតិ

កែប្រែ

សមាជិកភាពនៃសហប្រជាជាតិត្រូវបានបើកចំហចំពោះរដ្ឋចំណូលសន្តិភាពទាំងឡាយណាដែលព្រមព្រៀងនូវកាតព្វកិច្ចទាំងប៉ុន្មានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញ, ក្នុងវិនិច្ឆ័យកិច្ចរបស់អង្គការ, មានសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈក្នុងការប្រតិបត្តិនូវកាតព្វកិច្ចទាំងនោះ។ [១]

មាត្រា ៤.១ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ


ទ្វីប

       អាស៊ី        អាហ្វ្រិក        អឺរ៉ុប        អាមេរិកខាងជើង        អាមេរិកខាងត្បូង        អូសេអានី


↓↓
គ – ណ

នាម/នាមផ្លូវការ ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាក្នុងស្រុក ធានី
  កម្ពុជា – ព្រះរាជាណាចក្រ⁠កម្ពុជា Cambodia – Kingdom of Cambodia
 • ភាសាខ្មែរ
ភ្នំពេញ
  កាណា – សាធារណរដ្ឋកាណា Ghana – Republic of Ghana អាក្រា
  កាណាដា  Canada អូតាវ៉ា
  កាតា – រដ្ឋកាតា Qatar – State of Qatar ដូហា
  កាបុង – សាធារណរដ្ឋកាបុង Gabon – Gabonese Republic លីប្រេវីល
  កាប់វែរ – សាធារណរដ្ឋកាប់វែរ Cape Verde – Republic of Cabo Verde [២] ប្រាយ៉ា
  កាមេរូន – សាធារណរដ្ឋកាមេរូន Cameroon – Republic of Cameroon យ៉ាអ៊ូនដេ
  កាសាក់ស្ថាន – សាធារណរដ្ឋកាសាក់⁠ស្ថាន Kazakhstan – Republic of Kazakhstan នុរស៊ុលតង់ [៣]
  កុងគោ – សាធារណរដ្ឋកុងគោ [៤] Congo – Republic of the Congo ប្រាសាវីល
  កុងគោ – សាធារណរដ្ឋប្រជា⁠ធិបតេយ្យកុងគោ [៥] Congo – Democratic Republic of the Congo គីនស្យាសា
  កូតឌីវ័រ – សាធារណរដ្ឋកូតឌីវ័រ Ivory Coast – Republic of Côte d'Ivoire យ៉ាមូស៊ូក្រូ (នយោបាយ)
អាប៊ីសាន (សេដ្ឋកិច្ច)
  កូម័រ – សហភាពកូម័រ Comoros – Union of the Comoros ម៉ូរ៉ូនី
  កូរ៉េខាងជើង – សាធារណរដ្ឋប្រជា⁠ធិបតេយ្យប្រជា⁠មានិតកូរ៉េ [៦] North Korea – Democratic People's Republic of Korea ព្យុងយ៉ាង
  កូរ៉េខាងត្បូង – សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ [៧] South Korea – Republic of Korea សេអ៊ូល
  កូស្តារីកា – សាធារណរដ្ឋកូស្តារីកា Costa Rica – Republic of Costa Rica សានចូសេ
  កូឡុំប៊ី – សាធារណរដ្ឋកូឡំប៊ី Colombia – Republic of Colombia បូគោតា
  កៀគីស្ថាន – សាធារណរដ្ឋកៀគី⁠ស្ថាន Kyrgyzstan – Kyrgyz Republic ប៊ីស្កេក
  កេនយ៉ា – សាធារណរដ្ឋកេនយ៉ា Kenya – Republic of Kenya នែរ៉ូប៊ី
  ក្រិក – សាធារណរដ្ឋអេលេនិក Greece – Hellenic Republic អាតែន
  ក្រឺណាត  Grenada សាំងចច
  ក្រូអាត – សាធារណរដ្ឋក្រូអាត Croatia – Republic of Croatia សាក្រិប
  ក្វាតេម៉ាឡា – សាធារណរដ្ឋក្វាតេម៉ាឡា Guatemala – Republic of Guatemala ក្វាតេម៉ាឡា
  កំប៊ី – សាធារណរដ្ឋកំប៊ី The Gambia – Republic of The Gambia បង់ស៊ូលត – ន

នាម/នាមផ្លូវការ ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាក្នុងស្រុក ធានី
  គីនេ – សាធារណរដ្ឋគីនេ [៨] Guinea – Republic of Guinea កូណាគ្រី
  គីនេ-ប៊ីសាវ – សាធារណរដ្ឋគីនេ-ប៊ីសាវ Guinea-Bissau – Republic of Guinea-Bissau ប៊ីសាវ
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស គីនេ អេក្វាទ័រ គីនេ អេក្វាទ័រ – សាធារណរដ្ឋគីនេ អេក្វាទ័រ Equatorial Guinea – Republic of Equatorial Guinea ម៉ាឡាបូ [៩]
  គីរីបាទី – សាធារណរដ្ឋគីរីបាទី Kitibati – Republic of Kiribati តារ៉ាវ៉ា
  គុយបា – សាធារណរដ្ឋគុយបា Cuba – Republic of Cuba ឡាហាវ៉ាន
  គុយយ៉ាន – សាធារណរដ្ឋសហករណ៍គុយយ៉ាន Guyana – Co-operative Republic of Guyana ចចថោន
  គុយវ៉ែត – រដ្ឋគុយវ៉ែត Kuwait – State of Kuwait គុយវ៉ែត
  ចចជី  [១០] [១១] Georgia ប៊ីលីស៊ី
  ចិន – សាធារណរដ្ឋប្រជា⁠មានិតចិន [១២] [១៣] China – People's Republic of China ប៉េកាំង
  ឆាដ – សាធារណរដ្ឋឆាដ Chad – Republic of Chad អ៊ិនចាមេណា
  ឆេក – សាធារណរដ្ឋឆេក Czechia – Czech Republic ប្រាក
  ជប៉ុន  Japan តូក្យូ
  ជីប៊ូទី – សាធារណរដ្ឋជីប៊ូទី Djibouti – Republic of Djibouti ជីប៊ូទី
  ឈីលី – សាធារណរដ្ឋឈីលី Chile – Republic of Chile សង់ចាកូ
  ដាណឺម៉ាក – រាជាណាចក្រដាណឺម៉ាក Denmark – Kingdom of Denmark កូពែនហាក
  ដូមីនិក – សហធនរដ្ឋដូមីនិក Dominica – Commonwealth of Dominica រ៉ូសូ
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាធារណរដ្ឋ​ដូ​មីនិ​ក ដូមីនីកេន – សាធារណរដ្ឋដូមីនីកេន Dominican Republic សាន់ដូម៉ាំង
  ណាមីប៊ី – សាធារណរដ្ឋណាមីប៊ី Namibia – Republic of Namibia វីនដុក
  ណូរូ – សាធារណរដ្ឋណូរូ Nauru – Republic of Nauru យ៉ារែន (ដ.ព)
គ្មាន (ដ.ន) [១៤]


គ – ណ

នាម/នាមផ្លូវការ ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាក្នុងស្រុក ធានី
  តង់សានី – សហសាធារណ⁠រដ្ឋតង់សានី Tanzania – United Republic of Tanzania ដូដូម៉ា
  តាជីគីស្ថាន – សាធារណរដ្ឋតាជីគីស្ថាន Tajikistan – Republic of Tajikistan ឌូសង់បេ
  តុងកា – រាជា⁠ណាចក្រតុងកា Tonga – Kingdom of Tonga នូគូអាឡូហ្វា
  តូគោ – សាធារណរដ្ឋតូគោ Togo – Togolese Republic ឡូមេ
  តួកគី – សាធារណរដ្ឋតួកគី [១៥] Turkey – Republic of Turkey អង់ការ៉ា
  តួកមេនីស្ថាន – សាធារណរដ្ឋតួកមេនីស្ថាន Turkmenistan – Republic of Turkmenistan អាស្កាបាត
  ថៃ – រាជា⁠ណាចក្រថៃ Thailand – Kingdom of Thailand
 • ភាសាថៃ : ประเทศไทย – ราชอาณาจักรไทย
បាងកក
  ទីម័រខាងកើត – សាធារណរដ្ឋប្រជា⁠ធិបតេយ្យទីម័រខាង⁠កើត [១៦] East Timor / Timor-Leste – Democratic Republic of Timor-Leste ឌីលី
  ទុយនីស៊ី – សាធារណរដ្ឋទុយនីស៊ី Tunisia – Republic of Tunisia ទុយនីស
  ទូវ៉ាលូ  Tuvalu ហ្វូណាហ្វូទី
  ទ្រីនីតេ និងតូបាគោ – សាធារណរដ្ឋទ្រីនីតេ និងតូបាគោ Trinidad and Tobago – Republic of Trinidad and Tobago ព័រ⁠អេស្ប៉ាញ
  នីការ៉ាក្វា – សាធារណរដ្ឋនីការ៉ាក្វា Nicaragua – Republic of Nicaragua ម៉ាណាក្វា
  នីហ្សេ – សាធារណរដ្ឋនីហ្សេ Niger – Republic of Niger នីយ៉ាមេ
  នីហ្សេរីយ៉ា – សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធនីហ្សេរីយ៉ា Nigeria – Federal Republic of Nigeria អាប៊ូសា
  នូវែលសេឡង់  New Zealand វេលីងតុន
  នេប៉ាល់ – សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រជា⁠ធិបតេយ្យនេប៉ាល់ Nepal – Federal Democratic Republic of Nepal កដ្ឋមណ្ឌូ
  ន័រវែស – រាជា⁠ណាចក្រន័រវែស Norway – Kingdom of Norway អូស្លូ


ត – ន
ព – ម

នាម/នាមផ្លូវការ ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាក្នុងស្រុក ធានី
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បង់ក្លាដេស បង់ក្លាដេស – សាធារណរដ្ឋប្រជា⁠មានិតបង់ក្លាដេស Bangladesh – People's Republic of Bangladesh ដាក្កា
  ប៉ាគីស្ថាន – សាធារណរដ្ឋ⁠ឥស្លាមប៉ាគី⁠ស្ថាន Pakistan – Islamic Republic of Pakistan ឥស្លាម៉ាបាដ
  ប៉ាណាម៉ា – សាធារណរដ្ឋប៉ាណាម៉ា [១៧] Panama – Republic of Panama ប៉ាណាម៉ា
  ប៉ាពួនូវែលគីនេ – រដ្ឋឯករាជ្យប៉ាពួនូវែលគីនេ [១៨] Papua New Guinea – Independent State of Papua New Guinea ព័រម៉ូរែសប៊ី
  ប៉ារ៉ាគ្វេ – សាធារណរដ្ឋប៉ារ៉ាគ្វេ Paraguay – Republic of Paraguay អាសង់ស្យុង
  ប៉ាឡូ – សាធារណរដ្ឋប៉ាឡូ Palau – Republic of Palau ងេរូលមូដ
  ប៉ូឡូញ – សាធារណរដ្ឋប៉ូឡូញ Poland – Republic of Poland វ៉ាសូរី
  ប៉េរូ – សាធារណរដ្ឋប៉េរូ Peru – Republic of Peru លីម៉ា
  ប៊ុលការី – សាធារណរដ្ឋប៊ុលការី Bulgaria – Republic of Bulgaria សូហ្វីយ៉ា
  ប៊ូរុនឌី – សាធារណរដ្ឋ⁠ប៊ូរុនឌី Burundi – Republic of Burundi គីតេកា (ដ.ន)
ប៊ូស៊ុមប៊ូរ៉ា (ដ.ព) [១៩]
  បាបាដ  Barbados ប្រ៊ីជថោន
  បារ៉ែន – រាជាណាចក្របារ៉ែន Bahrain – Kingdom of Bahrain ម៉ាណាម៉ា
  បារាំង – សាធារណរដ្ឋបារាំង [២០] France – French Republic ប៉ារីស
  បាហាម៉ា – សហធនរដ្ឋបាហាម៉ា The Bahamas – Commonwealth of The Bahamas ណាសូ
  បុតស្វាណា – សាធារណរដ្ឋបុតស្វាណា Botswana – Republic of Botswana កាបូរ៉ូន
  បូលីវី – រដ្ឋពហុជនជាតិបូលីវី Bolivia – Plurinational State of Bolivia ស៊ុយក្រ (ធម្មនុញ្ញ និងតុលាការ)
ឡាប៉ាស (នីតិ⁠បញ្ញត្តិ និងនីតិ⁠ប្រតិបត្តិ)
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បូសនី-អ៊ែរសេកូវីន បូសនី-អ៊ែរសេកូវីន  Bosnia and Herzegovina សារ៉ាសេវ៉ូ
  បួគីណាហ្វាសូ  Burkina Faso អ្វាកាឌូគូ
  បេណាំង – សាធារណរដ្ឋបេណាំង Benin – Republic of Benin ព័រតូណូវ៉ូ
  បេលីស  Belize បែលម៉ូប៉ង់
  បេឡារុស – សាធារណរដ្ឋបេឡារុស Belarus – Republic of Belarus មីនស្កឹ
  បែលស៊ិក – រាជា⁠ណាចក្របែលស៊ិក Belgium – Kingdom of Belgium ព្រុចសែល
  ប្រ៊ុយណេ – នេការា ប្រ៊ុយណេ ដារូសាឡឹម Brunei – Brunei Darussalam បង់ដា⁠សេរីបេកាវ៉ាន់
  ប្រេស៊ីល – សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រេ⁠ស៊ីល Brazil – Federative Republic of Brazil ប្រាស៊ីលីយ៉ាយ – វ

នាម/នាមផ្លូវការ ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាក្នុងស្រុក ធានី
  ព័រទុយកាល់ – សាធារណរដ្ឋព័រទុយ⁠កាល់ Portugal – Portuguese Republic លីស្បោន
  ភូតាន – រាជា⁠ណាចក្រភូតាន Bhutan – Kingdom of Bhutan ធីមភូ
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ម៉ាដាកាស្ការ ម៉ាដាកាស្ការ – សាធារណរដ្ឋម៉ាដាកា⁠ស្ការ Madagascar – Republic of Madagascar អង់តាណាណារីវ៉ូ
  ម៉ារ៉ុក – រាជា⁠ណាចក្រម៉ារ៉ុក Morocco – Kingdom of Morocco រ៉ាបាត
  ម៉ាលី – សាធារណរដ្ឋម៉ាលី Mali – Republic of Mali បាម៉ាកូ
  ម៉ាល់ឌីវ – សាធារណរដ្ឋម៉ាល់ឌីវ Maldives – Republic of Maldives ម៉ាល់
  ម៉ាល់តា – សាធារណរដ្ឋម៉ាល់តា Malta – Republic of Malta វ៉ាលែត
  ម៉ាសាល់ – សាធារណរដ្ឋនៃប្រជុំកោះម៉ាសាល់ Marshall Islands – Republic of the Marshall Islands ម៉ាស៊ូរ៉ូ
  ម៉ាសេដ្វានខាងជើង – សាធារណរដ្ឋម៉ាសេដ្វានខាងជើង [២១] North Macedonia – Republic of North Macedonia ស្កុបស៊ែ
  ម៉ាឡាវី – សាធារណរដ្ឋម៉ាឡាវី Malawi – Republic of Malawi លីឡុងវេ
  ម៉ាឡេស៊ី – សហព័ន្ធម៉ាឡេស៊ី Malaysia – Federation of Malaysia គូឡាឡាំពួរ
បុត្រាជ័យ (រដ្ឋបាល)
  ម៉ិកស៊ិក – សហ⁠រដ្ឋម៉ិកស៊ិក Mexico – United Mexican States ម៉ិកស៊ិក
  ម៉ុងកូល  Mongolia អ៊ូឡង់បាទ័រ
  ម៉ុងតេណេក្រូ – Montenegro ប៉ូដកូរីកា
  ម៉ុលដាវី – សាធារណរដ្ឋម៉ុលដាវី Moldova – Republic of Moldova ឈីស៊ីណូ
  ម៉ូណាកូ – ក្សត្របុរី⁠ម៉ូណាកូ Monaco – Principality of Monaco ម៉ូណាកូ
  ម៉ូរីតានី – សាធារណរដ្ឋឥស្លាមម៉ូរី⁠តានី Mauritania – Islamic Republic of Mauritania នូអាកឆត
  ម៉ូរីស – សាធារណរដ្ឋម៉ូរីស Mauritius – Republic of Mauritius ព័រល្វីស
  ម៉ូសំប៊ិក – Mozambique – Republic of Mozambique ម៉ាពូតូ
  មីក្រូណេ⁠ស៊ី – រដ្ឋ⁠សហព័ន្ធមីក្រូណេ⁠ស៊ី Micronesia – Federated States of Micronesia ប៉ាលីកៀ
  មីយ៉ាន់ម៉ា – សាធារណរដ្ឋនៃសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា [២២] Myanmar (Burma) – Republic of the Union of Myanmar
 • ភាសាភូមា : မြန်မာပြည် – ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ⁠တော်
ណៃពិដោ


យ – វ

នាម/នាមផ្លូវការ ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាក្នុងស្រុក ធានី
  យេម៉ែន – សាធារណរដ្ឋយេម៉ែន Yemen – Republic of Yemen សាណា [២៣]
អាតាក [២៤]
  រ៉ូម៉ានី  Romania ប៊ុយ⁠ការែស
  រ្វ៉ាន់ដា – សាធារណរដ្ឋរ្វ៉ាន់ដា Rwanda – Republic of Rwanda គីកាលី
  រុស្ស៊ី – សហព័ន្ធរុស្ស៊ី [២៥] Russia – Russian Federation ម៉ូស្គូ
  លិកតិនស្តាញ – ក្សត្របុរីលិកតិនស្តាញ Liechtenstein – Principality of Liechtenstein វ៉ាឌូស
  លីទុយអានី – សាធារណរដ្ឋលីទុយអានី Lithuania – Republic of Lithuania វីលនៀស
  លីបង់ – សាធារណរដ្ឋលីបង់ Lebanon – Lebanese Republic បៃរូត
  លីប៊ី – រដ្ឋលីប៊ី Libya – State of Libya ទ្រីប៉ូលី
  លី⁠បេរីយ៉ា – សាធារណរដ្ឋលី⁠បេរីយ៉ា Liberia – Republic of Liberia ម៉ុងរ៉ូវីយ៉ា
  លុចសំបួរ – ពញា⁠រដ្ឋលុចសំបួរ Luxembourg – Grand Duchy of Luxembourg លុចសំបួរ
  វ៉ានូអាទូ – សាធារណរដ្ឋវ៉ានូអាទូ Vanuatu – Republic of Vanuatu ព័រវីឡា
  វៀតណាម – សាធារណរដ្ឋសង្គម⁠និយមវៀតណាម Vietnam – Socialist Republic of Vietnam ហាណូយ
  វេណេស៊ុយ⁠អេឡា – សាធារណរដ្ឋ⁠បូលីវ៉ានៃវេណេស៊ុយ⁠អេឡា Venezuela – Bolivarian Republic of Venezuela ការ៉ាកាស


ព – ម
ហ – ឡ

នាម/នាមផ្លូវការ ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាក្នុងស្រុក ធានី
  សហរដ្ឋអាមេរិក
[២៦] [២៧]
United States – United States of America វ៉ាស៊ីនតោន ឌី.ស៊ី.
  សហរាជាណាចក្រ – សហរាជា⁠ណាចក្រនៃក្រង់ប្រឺតាញ និងអៀរឡង់ខាងជើង [២៨] United Kingdom – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ឡុង
  ស៊ីប – សាធារណរដ្ឋស៊ីប [២៩] Cyprus – Republic of Cyprus នីកូស៊ី
  ស៊ីមបាវេ – សាធារណរដ្ឋស៊ីមបាវេ Zimbabwe – Republic of Zimbabwe ហារ៉ា
  ស៊ីរី – សាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់ស៊ីរី Syria – Syrian Arab Republic ដាម៉ាស់
  ស៊ុយអែត – រាជា⁠ណាចក្រស៊ុយអែត Sweden – Kingdom of Sweden ស្តុកខូល
  ស៊ូដង់ – សាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ Sudan – Republic of the Sudan ខាទូម
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស ស៊ូដង់​ខាងត្បូង ស៊ូដង់ខាងត្បូង – សាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូង South Sudan – Republic of South Sudan ជូបា
  ស៊ូរីណាម – សាធារណរដ្ឋស៊ូរីណាម Suriname – Republic of Suriname ប៉ារ៉ាម៉ារីបូ
  ស៊ែប៊ី – សាធារណរដ្ឋស៊ែប៊ី Serbia – Republic of Serbia បែលក្រាដ
  សានម៉ារីណូ – សាធារណរដ្ឋសានម៉ារីណូ San Marino – Republic of San Marino សានម៉ារីណូ
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស សាម៉ាអ៊ិក សាម៉ាអ៊ិក  Jamaica ឃីងស្តុន
  សាម័រ – រដ្ឋឯករាជ្យសាម័រ Samoa – Independent State of Samoa អាប្យា
  សាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប – សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសាវតូមេ និងប្រាំងស៊ីប São Tomé and Príncipe – Democratic Republic of São Tomé and Príncipe សាវតូមេ
  សាំងគីត និងណឺវីស – សហព័ន្ធសាំងគ្រីស្តុប និងណឺវីស Saint Kitts and Nevis – Federation of Saint Christopher and Nevis បាសេទែរ
  សាំងលូស៊ី  Saint Lucia កាស្ទ្រី
  សាំងវ៉ាំងសង់ និងក្រេណាឌីន Saint Vincent and the Grenadines ឃីងស្តោន
  សិង្ហបុរី – សាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី Singapore – Republic of Singapore សិង្ហបុរី (ក្រុងរដ្ឋ)
  សូម៉ាលី – សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសូម៉ាលី Somalia – Federal Republic of Somalia ម៉ូកាឌីស៊ូ
  សូឡូម៉ុង – ប្រជុំកោះសូឡូម៉ុង Solomon Islands ហូន្យារ៉ា
  សៀរ៉ាលេអូន – សាធារណរដ្ឋសៀរ៉ាលេអូន Sierra Leone – Republic of Sierra Leone ហ្វ្រីថោន
  សេនេកាល់ – សាធារណរដ្ឋសេនេកាល់ Senegal – Republic of Senegal ដាកា
  សេសែល – សាធារណរដ្ឋសេសែល Seychelles – Republic of Seychelles វិចតូរីយ៉ា
  ស្រីលង្កា – សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យស្រីលង្កា Sri Lanka – Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
 • ភាសាសិង្ហល : ශ්‍රී ලංකා – ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය
 • ភាសាតាមិល : இலங்கை – இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு
ស្រីជ័យវធ៌នបុរ⁠កូត្តេ (រដ្ឋបាល)
កូឡុំបូ (ពាណិជ្ជកម្ម)
  ស្លូវ៉ាគី – សាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាគី Slovakia – Slovak Republic ប្រាទីស្លាវ៉ា
  ស្លូវេនី – សាធារណរដ្ឋស្លូវេនី Slovenia – Republic of Slovenia លូប្យាណា
  ស្វីស – សហព័ន្ធស្វីស Switzerland – Swiss Confederation ប៊ែន (ដ.ព)
  សំប៊ី – សាធារណរដ្ឋសំប៊ី Zambia – Republic of Zambia លូសាកានាម/នាមផ្លូវការ ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាក្នុងស្រុក ធានី
  ហុងគ្រី  Hungary ប៊ុយដាប៉ែស
  ហុងឌូរ៉ាស – សាធារណរដ្ឋហុងឌូរ៉ាស Honduras – Republic of Honduras តេ⁠គូស៊ី⁠កាល់ប៉ា
  ហុល្លង់ – រាជា⁠ណាចក្រហុល្លង់ [៣០] Netherlands – Kingdom of the Netherlands អាំស្ទែដាំ
  ហៃទី – សាធារណរដ្ឋហៃទី Haiti – Republic of Haiti ព័រអូប្រាំង
  ហ្វាំងឡង់ – សាធារណរដ្ឋហ្វាំងឡង់ Finland – Republic of Finland ហែលស៊ីនគី
  ហ្វីជី – សាធារណរដ្ឋហ្វីជី Fiji – Republic of Fiji ស៊ូវ៉ា
  ហ្វីលីពីន – សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន Philippines – Republic of the Philippines ម៉ានីល
  ហ្សកដានី – រាជាណាចក្រ ហាសេមីតហ្សកដានី Jordan – Hashemite Kingdom of Jordan អាម៉ាន់
  ឡាវ – សាធារណរដ្ឋប្រជា⁠ធិបតេយ្យប្រជា⁠មានិតឡាវ Laos – Lao People's Democratic Republic
 • ភាសាឡាវ : ລາວ – ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
វៀងចន្ទន៍
  ឡឺសូតូ – រាជា⁠ណាចក្រឡឺសូតូ Lesotho – Kingdom of Lesotho ម៉ាសេរូ
  ឡេតូនី – សាធារណរដ្ឋឡេតូនី Latvia – Republic of Latvia រីកា


ហ – ឡ
↑↑

នាម/នាមផ្លូវការ ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាក្នុងស្រុក ធានី
  អង់⁠កូឡា – សាធារណរដ្ឋអង់កូឡា Angola – Republic of Angola លូអង់ដា
  អង់ដូរ៉ា – ក្សត្រ⁠បុរីអង់ដូរ៉ា Andorra – Principality of Andorra អង់ដូឡាវីយែល
  អង់ទីក្វា និងបាប៊ូដា  Antigua and Barbuda សាំងចន
  អ៊ីតាលី – សាធារណរដ្ឋអ៊ីតាលី Italy – Italian Republic រ៉ូម
  អ៊ីរ៉ង់ – សាធារណរដ្ឋឥស្លាមអ៊ីរ៉ង់ Iran – Islamic Republic of Iran តេហេរ៉ង់
  អ៊ីរ៉ាក់ – សាធារណរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ Iraq – Republic of Iraq បាកដាដ
  អ៊ីស្រាអែល – រដ្ឋអ៊ីស្រាអែល [៣១] Israel – State of Israel យេរូសាឡឹម រឺ យេរូសាឡឹមខាងលិច
  អ៊ីស្លង់  Iceland រ៉ៃក្យាវិក
  អ៊ុយក្រែន  Ukraine កៀវ
  អ៊ូកង់ដា – សាធារណរដ្ឋអ៊ូកង់ដា Uganda – Republic of Uganda កំប៉ាឡា
  អ៊ូសបេគីស្ថាន – សាធារណរដ្ឋអ៊ូសបេគីស្ថាន Uzbekistan – Republic of Uzbekistan តាស្កិន
  អ៊ូរុយគ្វេ – សាធារណរដ្ឋបូព៌ាអ៊ូរុយគ្វេ Uruguay – Oriental Republic of Uruguay ម៉ុងតេវីដេអូ
  អាមេនី – សាធារណរដ្ឋអាមេនី Armenia – Republic of Armenia យេរេវ៉ាន
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត អារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត – រាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត Saudi Arabia – Kingdom of Saudi Arabia រីយ៉ាដ
  អាល្លឺម៉ង់ – សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ Germany – Federal Republic of Germany ប៊ែរឡាំង
  អាល់បានី – សាធារណរដ្ឋអាល់⁠បានី Albania – Republic of Albania ទីរ៉ាណា
  អាល់ហ្សេរី – សាធារណរដ្ឋប្រជា⁠ធិបតេយ្យប្រជា⁠មានិតអាល់ហ្សេរី Algeria – People's Democratic Republic of Algeria អាល់ហ្សែរ
  អាស៊ែបៃសង់ – សាធារណរដ្ឋអា⁠ស៊ែបៃសង់ Azerbaijan – Republic of Azerbaijan បាគូ
  អាហ្វកានីស្ថាន – សាធារណរដ្ឋឥស្លាមអាហ្វកានីស្ថាន Afghanistan – Islamic Republic of Afghanistan កាប៊ុល
  អាហ្វ្រិកកណ្ដាល – សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិក⁠កណ្ដាល Central African Republic បង់គី
  អាហ្វ្រិកខាងត្បូង – សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូង South Africa – Republic of South Africa ប្រេតូរីយ៉ា (នីតិ⁠ប្រតិបត្តិ)
ប្លូមហ្វង់តាញ (តុលាការ)
កាប់ (នីតិ⁠បញ្ញត្តិ)
  អាហ្សង់ទីន – សាធារណរដ្ឋអាហ្សង់ទីន Argentina – Argentine Republic ប៊ុយណូស៊ែ
  អូទ្រីស – សាធារណរដ្ឋអូទ្រីស Austria – Republic of Austria វីយែន
  អូម៉ង់ – រដ្ឋស៊ុលតង់អូម៉ង់ Oman – Sultanate of Oman មូស្កាត
  អូស្ត្រាលី – សហធនរដ្ឋអូស្ត្រាលី [៣២] Australia – Commonwealth of Australia កង់បេរ៉ា
  អៀរឡង់  [៣៣] Ireland ឌូប្លាំង
  អេក្វាទ័រ – សាធារណរដ្ឋអេក្វាទ័រ Ecuador – Republic of Ecuador គីតូ
  អេត្យូពី – សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រជា⁠ធិបតេយ្យអេត្យូពី Ethiopia – Federal Democratic Republic of Ethiopia អាឌីសអាបាបា
  អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates អាប៊ូដាប៊ី
  អេរីត្រេ – រដ្ឋអេរីត្រេ Eritrea – State of Eritrea អាស្មារ៉ា
  អេស៊ីប – សាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់អេ⁠ស៊ីប Egypt – Arab Republic of Egypt គែរ
  អេស្តូនី – សាធារណរដ្ឋអេស្តូនី Estonia – Republic of Estonia តាលីន
  អេស្ប៉ាញ – រាជាណាចក្រអេស្ប៉ាញ Spain – Kingdom of Spain ម៉ាឌ្រីដ
  អេស្វាទីនី – រាជា⁠ណាចក្រអេ⁠ស្វាទីនី [៣៤] Ewatini – Kingdom of Eswatini ម្បាបាន (នីតិ⁠ប្រតិបត្តិ)
ឡុំបាំបា (នីតិ⁠បញ្ញត្តិ)
  អែលសាល់វ៉ាឌ័រ – សាធារណរដ្ឋអែលសាល់វ៉ាឌ័រ El Salvador – Republic of El Salvador សាន់សាល់វ៉ាឌ័រ
  ឥណ្ឌា – សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា India – Republic of India ញូដេលី
  ឥណ្ឌូណេស៊ី – សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី [៣៥] Indonesia – Republic of Indonesia ចាកាតា

កំណត់សម្គាល់

កែប្រែ
 1. ធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ – [១]
 2. រដ្ឋាភិបាលនៃកាប់វែរប្រកាសយក "Cabo Verde" ជាឈ្មោះផ្លូវការជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ប្រទេសនេះវិញក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។ ឈ្មោះនេះមានដើមកំណើតពីភាសាព័រទុយកាល់មានន័យថា "ជ្រោយបៃតង"
 3. ប្តូរឈ្មោះពីអាស្តាណា ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៩
 4. អាចហៅផងដែរថា កុងគោ-ប្រាសាវីល
 5. អាចហៅផងដែរថា កុងគោ-គីនស្យាសា។ ជាអតីត សាធារណរដ្ឋសាអៀ (១៩៧១-១៩៩៧)
 6. មិនទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសបារាំង ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលប្រទេសចុងបង្អស់ អះអាងថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់នៃកូរ៉េ
 7. មិនទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ដែលអះអាងថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់នៃកូរ៉េ
 8. អាចហៅផងដែរថា គីនេ-កូណាគ្រី
 9. អូយ៉ាឡានឹងក្លាយជារដ្ឋធានីជំនួសម៉ាឡាបូ ហើយគម្រោងស្ថាបនានឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរក្នុងឆ្នាំ ២០២០ នេះ
 10. មួយចំណែកតូចនៃប្រទេសនេះ ស្ថិតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប
 11. អាចសរសេរជា ហ្សកហ្ស៊ី ឬ ជកជី
 12. រួមបញ្ជូលទាំង ហុងកុង និង ម៉ាកាវ ដែលជាតំបន់រដ្ឋបាលពិសេស។ ប្រកាសទាមទារនូវ ទឹកដីតៃវ៉ាន់ តែការគ្រប់គ្រងស្ថិតក្រោមរដ្ឋបាលគូប្រជែង គឺសាធារណរដ្ឋចិន ដែលអះអាងថាចិនទាំងមូលជាទឹកដីរបស់ខ្លួន
 13. មិនទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសចំនួន ១៥ ជំនួសនូវភាគីសាធារណរដ្ឋចិនវិញ ខណៈប្រទេសភូតាន មិនបានទទួលស្គាល់ភាគីណាមួយឡើយ
 14. ណូរូគ្មានធានីជាផ្លូវការទេ តែយ៉ារែនជាអាសនៈនៃសភា
 15. តំបន់ត្រាសខាងកើត (ប្រមាណ ៣% នៃប្រទេស) ស្ថិតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប
 16. អាចហៅផងដែរថា ទីម័រ-លេស្តេ
 17. មួយចំណែកតូចនៅភាគខាងត្បូងប្រទេស ស្ថិតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង
 18. កម្លាយកាត់ ពី ប៉ាពូអាស៊ី នូវែលគីនេ អាចហៅផងដែរថា ប៉ាពួ ញូគីនេ រឺ ប៉ាពួ គីនេថ្មី
 19. ខណៈដែលទីក្រុងគីតេកា ត្រូវបានបង្កើតឡើងជារដ្ឋធានីនយោបាយ, ទីក្រុងប៊ូស៊ុមប៊ូរ៉ា នៅតែជាអាសនៈរបស់រដ្ឋាភិបាល និងជារដ្ឋធានីសេដ្ឋកិច្ច
 20. រួមបញ្ចូលតំបន់/នាយកដ្ឋានឯនាយសមុទ្រ ៥: គុយយ៉ាន ក្វាដេលូប ម៉ាទីនិក រេអ៊ូញ៉ុង និង ម៉ាយ៉ូត និងសមូហរដ្ឋឆ្លងទ្វីបរួមមាន: កោះគ្លីពែតុន ប៉ូលីនេស៊ីបារាំង នូវែលកាលេដូនី សាំងបាតេឡេមី សាំងម៉ាតាំង សាំងព្យែរ និងមីកេឡុង និង វ៉ាលីស និងហ្វូទូណា
 21. អតីតឈ្មោះប្រទេស ត្រូវបានស្គាល់ដោយធម្មនុញ្ញគឺ "សាធារណរដ្ឋម៉ាសេដ្វាន" ពីឆ្នាំ ១៩៩១ – ២០១៩ និងក្រោមនាមកត្តាអន្តរជាតិ "អតីតយូគោស្លាវី នៃសាធារណរដ្ឋម៉ាសេដ្វាន" (FYROM) ពីឆ្នាំ ១៩៩៣ – ២០១៩ អំលុងនៃវិវាទនៃការដាក់ឈ្មោះម៉ាសេដ្វាន ជាមួយប្រទេសក្រិក។ បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេស្ប៉ាបានចូលជាធរមានក្នុងខែកុម្ភៈ ២០១៩ ប្រទេសនេះត្រូវបានប្តូរឈ្មោះជា "ម៉ាសេដ្វានខាងជើង"
 22. ឈ្មោះផ្លូវការរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៩ ដែលមានភាពចម្រុះនិងចម្រូងចម្រាស ដោយឈ្មោះអតីត "ភូមា" នៅតែត្រូវបានគេប្រើក្នុងករណីផ្សេងៗ។ >> មើល ឈ្មោះនានានៃមីយ៉ាន់ម៉ា
 23. រដ្ឋធានីដោយធម្មនុញ្ញ និងអាសនៈនៃរដ្ឋាភិបាលនៃចលនាហ៊ូទី
 24. រដ្ឋធានីបណ្តោះអាសន្ន និងអាសនៈនៃរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហាឌី
 25. ប្រហែល ៧៥% នៃទឹកដីរុស្ស៊ីទាំងមូល ស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ី
 26. ទឹកដីមួយផ្នែក (ឧ: រដ្ឋហាវ៉ៃ) ស្ថិតនៅទ្វីបអូសេអានី
 27. រួមបញ្ចូលនូវ ដែនដីមិនរួបរួមចំនួន ១៣ ក្នុងនោះដែនដីចំនួន ៥ មានមនុស្សរស់នៅ: អាមេរិកាំងសាម័រ ក្វាម ប្រជុំកោះម៉ារីយ៉ានខាងជើង ព័រតូរីកូ និង ប្រជុំកោះវែសាំងអាមេរិក
 28. សហរាជាណាចក្រ ជាអាណាចក្រនៃសហធនរដ្ឋ មានប្រទេសចំនួន ៤: អង់គ្លេស អេកូស កាល់ និងអៀរឡង់ខាងជើង។ រួមបញ្ចូលនូវដែនដីឯនាយសមុទ្រចំនួន ១៣: អាក្រូទីរី និង ដេគីលីយ៉ា អង់គីឡា ប៊ែរមូដា ដែនដីប្រឺតាញនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌា ប្រជុំកោះវែសាំងប្រឺតាញ ប្រជុំកោះកៃម៉ង់ ប្រជុំកោះហ្វកឡិន គីប្រាល់តា ម៉ុងសេរ៉ាត់ ប្រជុំកោះពីតកែន សាំងអេលែន អាសង់ស្យុង និងទ្រីស្តាដាគូញ៉ា ចចជីខាងត្បូង និងប្រជុំកោះសង់វ៉ិចខាងត្បូង និង ប្រជុំកោះតួក និងកែក និងសាមន្តរាជ ដែលជាស្វ័យអភិបាលចំនួន ៣ គឺ: គែនស៊ី ម៉ាន់ និងជែស៊ី
 29. មិនទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសតួកគី តាមជម្លោះនៃស៊ីប ដោយទទួលស្គាល់នូវរដ្ឋអាយ៉ងរបស់ខ្លួន គឺស៊ីបខាងជើងដែលជាផ្នែកនៃប្រទេសស៊ីប
 30. រាជាណាចក្រហុល្លង់រួមដោយប្រទេសចំនួន ៤ ជាសមាសរដ្ឋ: ហុល្លង់ អារូបា ស៊ីនម៉ាតិន និងគូរ៉ាសាវ។ ដែនដី ៣ ផ្សេងទៀត(បូនែរ សាបា និងស៊ីនអ៊ូស្តាស្យុស) ជាទេសបាលក្រុងពិសេសនៃរាជាណាចក្រនេះ
 31. អ៊ីស្រាអែលទាមទារនូវដែនដីទាំងមូលដែលត្រួតត្រាដោយ ប៉ាលេស្ទីន។ អ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចូលនូវ យេរូសាឡឹមខាងកើត ដោយគ្មានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិ។ អ៊ីស្រាអែលរក្សាការត្រួតត្រាតាមកម្រិតលើតំបន់ដែលនៅសល់ជុំវិញ វ៉េសប៊ែង។ ទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលលែងមានពលរដ្ឋរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ ឬវត្តមានយោធារបស់ខ្លូនលើ ដែនជ្រោយកាសា បន្ទាប់ពីអនុវត្តន៍នៃការផ្តាច់ខ្លួនជាឯកតោភាគី, ដែនដីនេះនូវតែចាត់ទុកដោយមួយចំនួនថាស្ថិតក្រោមអំណាចកាន់កាប់ដោយប្រទេសនេះ ក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិ។ អ៊ីស្រាអែលមិនទទួលស្គាល់ដោយ ប្រទេសចំនួន ៣២ រួមទាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអារ៉ាប់សារ៉ាវី
 32. ដែនដីក្រៅនៃអូស្ត្រាលីរួមមាន: ប្រជុំកោះអាស្ម័រ និងកាទែរ កោះគ្រិស្តម៉ាស ប្រជុំកោះកូកូស ប្រជុំកោះសមុទ្រកូរ៉ាល់ ប្រជុំកោះហឺដ និងម៉ិកដូណាល់ និងកោះន័រហ្វូក
 33. អាចហៅផងដែរថា សាធារណរដ្ឋអៀរឡង់ (Republic of Ireland / Poblacht na hÉireann) ដែលមិនមែនជានាមផ្លូវការ ហើយគ្រាន់តែជាពិពណ៍នានៃប្រទេសនេះប៉ុណ្ណោះ
 34. ត្រូវបានស្គាល់ដោយឈ្មោះអតីតថា "រាជាណាចក្រស្វាស៊ីឡង់" (Kingdom of Swaziland) ដែលជាឈ្មោះផ្លូវការត្រូវបានប្រើរហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៨
 35. កោះប៉ាពួ និងកោះមួយចំនួនក្នុងកំរងកោះម៉ាលុក ស្ថិតនៅទ្វីបអូសេអានី